۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد

اداره تحقیق وتوسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

نخستین کارگاه تلفیق  دارویی استان کرمان مورخ 98/5/15 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا ودارو کرمان، اولین کارگاه تلفیق دارویی با حضور مسئولین فنی  مراکز درمانی بخش دولتی وبخش خصوصی وآموزش آن  توسط دکتر ناصر حاج اکبری وخانم دکتر وفایی در سالن کنفرانس معاونت غذا ودارو استان کرمان  برگزارگردید.

این جلسه با محوریت آموزش تلفیق دارویی به داروسازان بیمارستانی به منظور کاهش خطاهای دارویی و هزینه های بیمارستانی انجام شد. در این جلسه سعی گردید اهمیت تلفیق دارویی که در حال حاضر با کد شناسنامه دار در کتاب ارزشی های نسبی در بیمارستان ها قابل اجراست بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و شرح حال گیری در زمان پذیرش/ انتقال به بخش / ترخیص برای داروهایی که در منزل مصرف می کرده اند و مقایسه آن با داروهای تجویزی در زمان بستری و پیدا کردن ناهمخوانی ها و ثبت آن در فرم تلفیق دارویی و الصاق فرم تلفیق به پرونده بیماران برای بازبینی کادر درمانی، آموزش داده شد.