۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

آگهی مسئولین فنی دارای پروانه داروسازی

قابل توجه کلیه داروخانه ها

بدینوسیله به آگاهی می رساند اسامی و شماره همراه داروسازان دارای پروانه داروسازی جهت پذیرش مسئولیت فنی یا قائم مقامی مسئولیت فنی در داروخانه، در سامانه مدیریت امور داروخانه ها به آدرس www.pharmacy.fda.gov.ir قرار گرفته است. بدیهی است من بعد، این افراد تاییدیه پذیرش مسئولیت فنی یا قائم مقامی مسئولیت فنی داروخانه را دریافت می نمایند. و در صورت عدم تمایل کلیه این افراد برای پذیرش قائم مقامی مسئولیت فنی داروخانه، موضوع معرفی دانشجوی داروسازی توسط داروخانه، بایستی توسط معاونت غذا و دارو تایید گردد.