۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

نمایشگاه از محصولات آرایشی ، بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی قاچاق

برگزاری نمایشگاهی از محصولات آرایشی ، بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی قاچاق جمع آموری شده ازسطح عرضه توسط کارشناسان در محل این حوزه معاونت .

نمايش_اه محصولات قا_اق (1)
نمايش_اه محصولات قا_اق (10)
نمايش_اه محصولات قا_اق (11)
نمايش_اه محصولات قا_اق (12)
نمايش_اه محصولات قا_اق (13)
نمايش_اه محصولات قا_اق (14)
نمايش_اه محصولات قا_اق (15)
نمايش_اه محصولات قا_اق (2)
نمايش_اه محصولات قا_اق (3)
نمايش_اه محصولات قا_اق (4)
نمايش_اه محصولات قا_اق (5)
نمايش_اه محصولات قا_اق (6)
نمايش_اه محصولات قا_اق (7)
نمايش_اه محصولات قا_اق (8)
نمايش_اه محصولات قا_اق (9)