۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر

برگزاری چهل وهشتمین جلسه کارگروه رصد داروئی وملزومات

برگزاری چهل وهشتمین جلسه کارگروه رصد داروئی وملزومات

چهل وهشتمین  جلسه  کارگروه رصد داروئی وملزومات با حضور معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان  و دیگر اعضاء در دفتر معاونت برگزار شد.

برگزاری جهل وهشتمین  جلسه با حضور معاون غذا ودارو ودیگر اعضاء کارگروه داویی وملزومات  روزچهار شنبه مورخ  19 شهریور در سالن کنفرانس معاونت  و به منظور  تسهیل در توزیع داروهای مورد نیاز وسهمیه ای به داوخانه های بیمارستانی که  با تجویز متخصصان عفونی صورت پذیرد.و  تصمیم گیری در توزیع  واکسن آنفلونزا به داوخانه های منتخب،  و همچنین   توزیع ماسک از شرکت پخش دارویی وملزومات  با قیمت مصوب وزارت صمت    بین داروخانه های دولتی وخصوصی  صورت گیرد.

DSC01452
DSC01453
DSC01456
DSC01458
DSC01459
DSC01461
DSC01462
DSC01463
DSC01464
DSC01468