۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر

* هماهنگي بين واحدهاي تحت امر شامل ادارات دارو ،غذا وآزمايشگاه

*شركت در جلسات هيات رئيسه وارائه نقطه نظرات

* برنامه ريزي وتعيين برنامه هاي راهبردي حوزه معاونت

* ايجاد فضاي تعامل با ساير قسمتهاي درون بخشي وبرون بخشي در زمينه ساماندهي وبهينه سازي ارائه خدمات دارويي، غذايي، بهداشتي و آرایشی

* برنامه ريزي وهماهنگي در جهت نشر فرهنگ صحيح دارو وغذا در جامعه از طريق نشرويژه نامه ها ونشريات وپمفلت ها