۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

معرفی واحد:

این واحد مسئولیت امتیازبندی متقاضیان تأسیس داروخانه، صدور پروانه‌ تأسیس داروخانه‌ها ،صدور پروانه‌های مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فني را بعهده دارد.

 

شرح وظایف:

- ثبت نام متقاضیان تاسیس داروخانه در استان
 -اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه در استان

- انجام امور مربوط به کمیسیون قانونی ماده 20 استان شامل

  --  تبدیل وضعیت ارائه خدمات داروئی داروخانه ها 
  -- ابطال مجوز تاسیس 
  -- تایید صلاحیت مسئولین فنی 
 -- 
تاسیس داروخانه 
-- 
 ابطال و تاسیس همزمان داروخانه 
 -- 
تغییر محل داروخانه (تبصره 1 ماده 18 آیین نامه داروخانه ها(
  -- طرح تخلفات داروخانه ها
  -- سایر مواردی که نیاز به طرح واظهار نظر درکمیسیون ماده 20 استان داشته باشد.

- صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئولین فنی دارو خانه ها

- انجام مکاتبات لازم با اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت متبوع وداروخانه ها ومراکز تحت پوشش (ابلاغ دستورالعملها و ....) وسازمانهای بیمه گر استان (عقد قرارداد همکاری با داروخانه ها و (...

- انجام مکاتبات لازم با شرکت های پخش دارویی تحت پوشش (برقراری سهمیه دارویی داروخانه ها و (... 
- بررسی و صدور پروانه مسئول فنی نمایندگی ها و شعب پخش دارویی در استان
- تائید محل تاسیس و جابجایی داروخانه ها و انجام امور مربوطه 
- پیگیری گزارش های بازرسی بعمل آمده از داروخانه ها
- پیگیری رای های صادره از سوی کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
- پیگیری شکایات با نظر مدیریت دارویی
-  انجام سایر امور محوله که در راستای شغل مورد تصدی ازسوی مقام مافوق ارجاع می گردد.