۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد   

معرفی و شرح وظایف  

* بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

* ارزشیابی از داروخانه های تابعه

* ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

* کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش

* در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

*  ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به مراجع قضایی

* اخذ شکایات تلفنی – حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

* اعلام بخش نامه ها ، ریکالهای دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت

* ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

* نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام

* ارسال پرونده تخلفات داروخانه ها به کمیسیون ماده 20

* نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت