۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند

- تنظیم لوحه مربوط به بازرسی از داروخانه ها و مراکز درمانی تحت پوشش

- برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بیمه و دانشگاه.

- تنظیم احکام مربوط به کمیسیون بیمه و دانشگاه.

- انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون مشترک بیمه و دانشگاه.

- بررسی شکایات مربوط به داروخانه ها و مراکز درمانی تحت پوشش و انجام مکاتبات مربوطه.

- شرکت در کلیه فرایندهای بازرسی و نظارتی.

- ارائه آمار مربوط به رئیس اداره نظارت.