۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد   

شرح وظایف

*پیگیری کمبود داروهای خاص(داروهای بیماران هموفیلی و پیوند وتالاسمی وms) از شرکت های دارویی وسازمان غذا ودارو

*نظارت بر شرکت های توزیع کننده داروهای خاص

*بررسی کاردکس ارسالی  شرکت های توزیع کننده داروهای خاص

*ارائه خدمت به ارباب رجوع درخواست کننده داروی خاص یا معترض به کمبود داروهای خاص

*  صدور حواله پروستاگلاندین جهت بیماران متقاضی دریافت داروی پروستاگلاندین براساس مداک بیمار (ا- نسخه 2- دو عدد سونوگرافی از متخصص رادیولوژی دال بر زنده نبودن جنین یا نامه پزشکی قانونی مبنی برنقص مادرزادی که طبق قانون اجازه سقط داشته باشد3-فرم پرشده نسخه تهد پزشک جهت تجویز پروستاگلاندین)

* نظارت بر شرکت های توزیع  کننده الکل –بررسی کاردکس ارسالی از شرکت های توزیعی الکل در خصوص رعایت قوانین  –تذکر در خصوص تخلف شرکت ها -

*  تامین الکل مراکز در خواست دهنده الکل فله بعد از تایید درخواست توسط سازمان مربوطه

*هماهنگی با مرکز دریافت کننده الکل فله جهت تقلیب الکل مذکور (اضافه کردن ماده تلخ کننده دناتونیوم بنزوات به میزان 10 ppm  )