۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

آزمايشگاه کنترل غذا و دارو کرمان در سال 1349 با زير بنای 600 متر مربع تاسيس شده است . اين آزمايشگاه در ابتدا با دو بخش شيمی و ميکروب شناسی جهت تعيين کيفيت و وضعيت بهداشتی نمونه های سطح عرضه و کارگاههای توليدی شروع به کار کرد. پس از گذشت چندين سال با توجه به توسعه کارخانجات توليدی مواد غذايی و آشاميدنی و نياز استان به نظارت بيشتر نسبت به توليدات غذايی ، نسبت به افزايش تعداد پرسنل و بهبود امکانات و فضای ازمايشگاهی اقدامات موثری صورت پذيرفت. طی چندين سال اخير به دليل اهميت موضوع صادرات پسته و با توجه به اينکه استان کرمان به عنوان يکی ار قطبهای مهم توليد و صادرات پسته به کشورهای اروپايی می باشد نسبت به تاسيس بخش سم شناسی و تجهيز آن با دستگاههای آناليز تخصصی اقدام گرديد به طوريکه در طی چندين بازديد دوره ای هيئت اروپايی رضايت کامل آنها از روند کار اجرايی اين آزمايشگاه اعلام گرديده است .در حال حاضر اين آزمايشگاه دارای کليه دستگاههای تخصصی اناليز انواع مواد غذايی و همچنين پرسنل تخصصی بوده که اين امر سبب گرديد با توجه به تقسيم بندی کشوری ازمايشگاههای کنترل غذا و دارو به 9 قطب، آزمايشگاه کرمان به عنوان سر قطب منطقه 8 کشوری که آزمايشگاههای کنترل غذا و  دارو زاهدان، زابل، چابهار،جيرفت و رفسنجان زير مجموعه ان می باشد تعيين گردد . در حال حاضر در اين آزمايشگاه 13 پرسنل که 7 نفر از انها نيروهای کارشناس در رشته های علوم تغذيه، صنايع غذايی، شيمی و ميکروبيولوژی می باشند مشغول به کار هستند .