۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

آزمايشگاه کنترل غذا و دارو کرمان از طريق نظامنامه كيفيت ارائه شده، سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند .

- اين نظامنامه همة فرآيندها و مسئوليتهاي مرتبط را كه در ارتباط با فعاليت آزمايشگاه موضوعيت دارد، تشريح مي‌كند. - اين نظامنامه تأييد مي‌كند كه همه فرآيندهاي كاري، برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل هستند.

- سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد،  انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان، مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرند.

معاونت غذا و دارو، بنا به اخلاق حرفه‌اي، صراحتاً اعلام مي‌دارد كه :

- مديرآزمايشگاه و كاركنان آن از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي كه تأثير منفي بر كيفيت نتايج آزمون‌ها مي‌گذارد، مبرا مي‌باشند.

- آزمايشگاه همة فعاليتهاي خود را با تأكيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهد.

- حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه مي‌باشد.

- اختيارات لازم در اين زمينه به مدیر آزمايشگاه تفويض شده است.

معاون غذا و دارو ، خود را متعهد مي‌داند منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از نظامنامه كيفيت براي همة کارکنان آزمايشگاه حتي مدير آزمايشگاه الزامي است. رعايت الزامات تعريف شده به صورت سالانه مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

مدیر آزمايشگاه، مسئول كيفيت و مسئول بخشها، خود را متعهد مي‌دانند كه سيستم مديريت كيفيت را پيگيري نمايند و الزامات استاندارد 2005:ISO /IEC 17025  را در آزمايشگاه برآورده نمايند و از آن تبعيت كنند.