۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد   

معرفی و شرح وظایف

 

این بخش با کلیه تجهیزات عمومی و تخصصی جهت انجام کلیه ازمایشات شناسایی و شمارش انواع میکرو ارگانیسمهای تاثیر گذار بر کیفیت مواد غذایی ، َآشامیدنی و آرایشی بهداشتی  در چهار بخش کشت، استریلیزاسیون،انکوباسیون و شستشو بر اساس استانداردهای ملی ایران، استانداردهای جهانی و دستورالعمل های وزارت بهداشت به انجام فعالیت مشغول می باشد . انواع آزمایشات انجام گرفته در این بخش مانند :

شمار ش کلی MO در 30 درجه،جستجو Ecoli،جستجو و شمارش کلیفرم،شناسایی کپک و مخمر ، شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه،شناسایی E-coli 0157،شناسایی استاف اورئوس،شمارش باسیلوس سرئوس،آزمون میکروبی کنسرو با pH<4.2،آزمون میکروبی کنسرو با pH>4.2،شناسایی کلستریدیوم احیا کننده سولفیت،شمارش و شناسایی باکتریهای اسید دوست، شناسایی کاندیدا آلبیکنس،شناسایی و شمارش باکتری پروبیوتیک (بیفیدیوم باکتری )،شناسایی و شمارش باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس)،شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز،شناسایی کامپیلوباکترژوژنی،شناسایی یرسینا انتروکولیتیکا،شناسایی سالمونلا،شمارش مخمرهای اسوفیلیک،شمارش و شناسایی سرماگراها،شناسایی سودوموناس ائروژنس،شناسایی انتروکوک،شمارش ریسه های کپک،انجام ازمونهای Rapid(تست مینیاتوری)،انجام  تستهای انتی سرم سالمونلا ،شناسایی تخم انگل،شناسایی کلبسیا اوکسی توکا و ......