۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد   

معرفی و شرح وظایف

 

این بخش با بهره گیری از سیستم گاز کروماتوگرافی GC، رنسیمت ، GC/massکلیه آزمونهای تخصصی روغنها و چربیها در انواع فراورده های روغنی، لبنیات و .... مانند تعیین پروفایل اسیدهای چرب پس از مرحله متیل استر سازی، تعیین مقاومت حرارتی روغنها و ....را انجام می دهد .

همچنین تعیین مقدار باقیمانده انواع سموم کشاورزی در محصولات غذایی و کشاورزی به روش Quchers در حال راه اندازی می باشد .