۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد   

معرفی و شرح وظایف

 

 Quality assurance به اختصارQA)، نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک فرایند است که در آزمایشگاه احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در آزمون را به حداکثر می‌رساند.

از مهمترین وظایف این واحد مستند سازی خط مشی ها ، ممیزی ها ، روشهای اجرایی و دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد .بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می باشد.

بکارگیری تضمین کیفیت در آزمایشگاه سبب می شود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در پی آن خطاهای موجود شناسایی شده واز بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود می آید جلوگیری گردد. هدف نهایی اجرای مدیریت کیفی ، ایجاد و ابقاء روشهای قابل انتقال (  Transfer ability  ) می باشد .

 برای اجراو حصول روشهای مناسب و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول می باشند ، باید برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه بشکل مناسب و کامل اجرا شود. تضمین کیفیت به معنای تمامی تلاشهای یک مجموعه ( دراینجا کل امکانات شامل نیروی انسانی ، فضا، تجهیزات، مواد شیمیایی، معرفها ، مالی ، و .... در آزمایشگاه می باشد ) برای بهبود کارایی یا ظرفیت ارائه خدمات ( Efficiency ) و قدرت موثر یا اثر بخشی (  Effectiveness ) در واحد مربوطه می باشد .

این واحد در خصوص مواردی چون   ISO 17025 ، GLP از صحت انجام آزمونها و برقراری خط مشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل می کند .