۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۲ مرداد   

تدارک و توزیع دارو یکی از واحدهای تابعه مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر می باشد

اهداف :
نظارت بر تهیه و توزیع داروها در سطح استان کرمان و تلاش جهت رفع بحرانها و کمبود های دارویی استان

فعالیت های واحد تدارکات دارو به شرح ذیل می باشد :

پیگیری در جهت تأمین و نظارت بر نحوه توزیع و مصرف داروهای یارانه ای
نظارت برنحوه عملکرد شرکت پخش دارویی و سراسری
پیگیری در جهت تأمین و نظارت برنحوه توزیع و مصرف داروهای وارداتی
پیگیری در جهت تأمین و نظارت برنحوه توزیع و مصرف داروهای بیماران خاص
پیگیری کمبود های دارویی در سطح استان و تلاش در جهت تأمین حداکثری آنها از طریق هماهنگی با شرکت های پخش دارویی و اداره کل دارو
خریدمتمرکز و توزیع تعدادی از داروها به منظور فراهم نمودن دسترسی مناسب برای شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های تحت پوشش
دریافت و بررسی گزارش های ارسالی درخصوص اشکال موجود در برخی داروها و پیگیری لازم از طریق اداره کل دارو
انعکاس کمبودهای دارویی به واحد برنامه ریزی سازمان معاونت غذاودارو

کنترل وضعیت توزیع دارو در مواقع بحرانی