۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ بهمن   

 

معرفی واحد:

این واحد مسئولیت امتیازبندی متقاضیان تأسیس داروخانه، صدور پروانه‌ تأسیس داروخانه‌ها ،صدور پروانه‌های مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فني را بعهده دارد.

 

شرح وظایف:

 

1-      پیگیری وهماهنگی تشکیل جلسات کمیسیون  ماده 20 دارویی

2-      کارشناسی مواد ارجاعی به کمیسیون ماده 20 دانشگاه

3-      پیگیری امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ماده 20 دارویی

4-       پیگیری صدور احکام کمیسیون ماده   20 دارویی

5-      انجام مکاتبات مربوط به مصوبات کمیسیون ماده 20 دارویی به متقاضیان

6-      صدور  پروانه های  تاسیس و مسئولین فنی واحدهای  توزیع  کننده  دارو و ثبت درسامانه مدیریت امور داروخانه ها ( HIX)

7-      تکمیل فرایند ثبت نام متقاضیان تاسیس داروخانه و ثبت در درسامانه مدیریت امور داروخانه ها( HIX)

8-      الویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه و ثبت در درسامانه مدیریت امور داروخانه ها( HIX)

9-      انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده 20 اداره کل نظارت بر دارو

10-  تنظیم لیست دانشجویان واجد شرایط جهت پذیرش قائم مقامی مسئولیت فنی داروخانه ها با هماهنگی دانشکده داروسازی

11-  نظارت در جهت بکارگیری دانشجویان داروسازی واجد شرایط در داروخانه ها و ثبت در سامانهHIX  وهماهنگی با انجمن داروسازان کرمان

12-  پیگیری صدور پروانه های تاسیس و مسئولین فنی داروخانه ها و کارت تشخیص صلاحیت فنی داروسازان  و ثبت در سامانهHIX

13-  پیگیری صدور پروانه های تاسیس و مسئولین فنی شرکتهای دارویی و کارت تشخیص صلاحیت فنی داروسازان 

14-  ارائه آمار درسامانه فرابر دانشگاه و ارزیابی عملکرد معاونت در سامانه سازمان غذاودارو وزارت

15-  تهیه فهرست داروسازان در بخش خصوصی و دولتی و لیست داروخانه های خصوصی ودولتی در سطح استان

16- تنظیم صورتحساب مبالغ واریزی و درآمدهای ناشی از صدور پروانه ها به حساب خزانه داری کل