۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ ارديبهشت   

واحد شیر خشک یارانه ای

الف- دریافت کالا برگ خام از سازمان غذا ودارو2- توزیع کالا برگ بر اساس درخواست رئیس شبکه در مراکز بهداشتی ونظارت بر توزیع کالا برگ های مذکور –پایش و جمع بندی CD  ارسالی مراکز بهداشتی –امحاءکالابرگ های جمع آوری شده از مراکز بهداشتی باحضور نماینده حراست و اسناد ملی- ارسال CD  جمع آوری شده از مراکز بهداشتی به تهران جهت درخواست کالابرگ جدید 

ب- هماهنگی با شرکت توزیع کننده شیر خشک یارانه ای-ارسال نامه  چگونگی توزیع شیر خشک  به داروخانه های سطح دانشگاه علوم پزشکی به پخش البرز –ثبت کالابرگ برگشتی از داروخانه ها در دفتر ورودی وخروجی شیر خشک براساس تایید ه پخش البرز -تحویل رسید به صورت نامه کتبی به داروخانه براساس باقی مانده شیر خشک - امحاءکالابرگ های جمع آوری شده از مراکز بهداشتی باحضور نماینده حراست و اسناد ملی

ج-تهیه آرم  مهر تایید کالابرگ وارسال به مراکز بهداشتی (هر سه ماه یکبار)

 

-سامانه توزیع شیر خشک متابولیک

-ثبت نام بیمارمتابولیک  در سامانه www.metabolic.ttac.ir –ارجاع بیمارمتابولیک به پزشک متخصص  مربوطه بر اساس نوع بیماری –ایجاد نسخه توسط پزشک مربوطه –پیگیری ارسال نسخه توسط کارشناس مسئول سامانه متابولیک 5- تحویل محموله حاوی فراورده متابولیک  از سازمان غذا ودارو به اداره پست یا داروخانه –تحویل فراورده به بیمار براساس شماره نسخه