۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر

به مجوزی اطلاق میشود که پس از صدور پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و براساس ضوابط مربوطه ( دانلود ضوابط به صورت کلی )  ( دانلود به صورت تکی ) توسط دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود.

 

مدارک لازم جهت صدور/اصلاح و افزایش خط تولید  :

 

1-درخواست كتبي در سربرگ شرکت با شماره وتاریخ وامضا مدیر عامل

2-تصوير برابر اصل شده پشت و روی پروانه بهره برداری از صنایع یاجهاد کشاورزی                        

3- نقشه ساختمانی  (مقياس100:1) یا (مقياس200:1) با جدول راهنماي متراژ کلیه قسمتها ممهور به مهر شرکت

4- کروکی و نشانی دقیق محل واحد (با ذکر کدپستی)

5- گواهی ثبت شرکتها  (درصورت شركت بودن)

6-فرم  شماره  1   (وضعیت و امکانات ساختمانی)

7-فرم   شماره 2  (بازدید کارشناسی)

8- پروانه بهره برداري(وتاسيس) بهداشت قبلي (در صورت درخواست اصلاح پروانه)

9-ارائه آگهي مبني بر مفقود شدن پروانه بهره برداری بهداشت قبلی در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار(در صورت درخواست المثنی)

10-نامه معرفی وتاییده شبکه بهداشت شهرستان(در صورتیکه واحد تولیدی در شهرستان های تابعه می باشد)

11- فیش واریزی به مبلغ 5،660،000 ریال جهت صدور يا مبلغ 940،000 ریال جهت اصلاح  یا المثنی  نزد بانک مرکزی

 

شماره حساب ، کدشناسه واریز و شماره شبا جهت واریز وجع مربوطه

 

 

کلیه شعب بانک ملی

شماره حساب : 4001035203015489

کدشناسه واریز : 368035259140104002173529005901

شماره شبا : 890100004001035203015489  IR 

 

فرایند صدور پروانه مربوطه