۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

 

1- درخواست كارگاه توليدي جهت صدور، اصلاح و يا تمديد شناسه نظارت

2- تصوير برابر اصل شده جواز كسب از اتحاديه صنفي مربوطه (مربوط به آدرس محل استقرار كارگاه و رسته شغلي مرتبط)

3- تصوير آگهي تاسيس شركت در روز نامه رسمي و تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت (درصورتيكه مجوز اوليه بنام شركت باشد).

4- تصديق ثبت نام تجارتي محصول(برابر با اصل شده توسط مراجع ذيصلاح)

****ثبت نام تجارتي بايستي داراي ويژگيهاي ذيل باشد:

الف) صاحب علامت بايستي به نام شركت يا شخص مندرج در مجوز صنفي باشد.

ب) مدت اعتبارمنقضي نشده باشد.

پ) نام تجارتي ( كلمه يا حرف يا عدد) به فارسي درج شده باشد.( كلمه لاتين و شكل قابل قبول نمي باشد.)

ث) طبقه محصول مورد نظر درثبت علامت تجارتي محصول قيدشده باشد.

5- نقشه مهندسی واحد تولیدی با مقیاس 200/1  و درج متراژ دقيق كليه قسمتها و چيدمان خطوط توليد و بسته بندي

6- کروکی  آدرس و نشانی واحد تولیدی

7- فرم درخواست صدور شناسه نظارت  (تمامی محصولات تولیدی) تايپ شده كه به تاييد مسئول فني رسيده باشد

8- طرح برچسب محصولات

9- درصورت عدم وجود آزمايشگاه در محل واحد توليدي عقد قرار داد با آزمايشگاههاي همكار مورد تاييد قابل قبول است(درقرارداد ارائه شده مدت زمان انجام آزمايشات شيميائي و ميكروبي مطابق با بروشور استاندارد برروي مواداوليه و محصول توليدي، تعداد نمونه هاي ارسالي بطور كامل قيد گرديده باشد) و تعهد مسئول فني جهت ارسال نمونه بطور مستمر به آزمايشگاه و ضبط نظريه آزمايشگاه در پرونده مربوطه الزامي است.

10- ارائه ليست تجهيزات آزمايشگاهي در صورت وجود آزمايشگاه در واحد توليدي

11- تائیدیه آب مصرفی از مراکز بهداشتی و در صورت استفاده از آب شهری آخرین قبض اشتراك آب

12- اصل شناسه نظارت  قبلی (در صورت تمدید)

13- فیش جهت صدور پروانه بهره برداری کارگاهی 1،880،000 ریال و جهت تمدید 940،000 ریال بانک ملی وزارت بهداشت و  فیش جهت صدور شناسه نظارت کارگاهی 1،450،000 ریال و جهت تمدید 560،000 ریال

14- معرفی فرد واجد شرایط جهت تصدی مسئولیت فنی و بهداشتي (مطابق با چارت مسئولين فني)

15- سوگندنامه مدیر موسسه

 

شماره حساب ، کدشناسه واریز و شماره شبا جهت واریز وجع مربوطه

 

شماره حساب : 4001035203015489

کدشناسه واریز : 368035259140104002173529005901 

شماره شبا : 890100004001035203015489  IR

 

فرایند صدور پروانه مربوطه