۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

 

1-تکمیل فرم ساخت به صورت تایپ شده

2-تصویر پروانه بهره برداری و مسئول فنی                                                                    

3-ارائه تصویر پروانه ساخت و فاکتور خرید ظروف مورد مصرف و فاکتور خرید        

4-ارائه تصویر پروانه ساخت یا مجوز واردات و فاکتور خرید مواد اولیه مصرفی 

5-ارائه تصویر برابر با اصل شده ثبت نام  تجاری محصول

6- ارائه تصویر برابر با اصل شده ثبت علامت تجاری محصول(در صورت داشتن علامت تجاري) 

7-پرداخت مبلغ 1،450،000 ریال جهت صدور پروانه ساخت مواد غذائی و آشامیدنی و 1،880،000 ریال بابت صدور پروانه ساخت مواد آرایشی و بهداشتی و 560،000 ریال بابت تمدید پروانه ساخت 

8-تکمیل فرم تعهدنامه مفاد 11 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی 

9-درخواست صدور پروانه ساخت 

10-ارئه طرح لیبل (برچسب )محصول

11-ارائه ايران كد محصولات

12-اصل پروانه ساخت قبلي

 

شماره حساب ، کدشناسه واریز و شماره شبا جهت واریز وجع مربوطه

 

شماره حساب : 4001035203015489

کدشناسه واریز : 368035259140104002173529005901 

شماره شبا : 890100004001035203015489  IR

 

 

فرایند صدور پروانه مربوطه